Kupittaan Omakotiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kupittaan Omakotiyhdistys ja sen kotipaikka on Turku.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa omakotitalojen omistajain yhteisiä ja yleisiä etuja kunnallisella ja taloudellisella alalla, sekä työskennellä hyvien tapojen ja naapurisuhteiden edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä kokouksia ja tapahtumia sekä tekee viranomaisille anomuksia, esityksiä ja aloitteita.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka omistaa omakotitalon, tai omaa koko taloa käsittävän vuokraoikeuden yhdistyksen toimialueella ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja suorittaa vuosikokouksen määräämän liittymismaksun. Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen 6 kk eräpäivästä, katsoo hallitus eronneeksi, eikä hänellä ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksia vastaan eikä noudata sääntöjä voidaan erottaa yhdistyksestä. Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi toiminnassa ansioituneen yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, ellei omista omakotitaloa alueella.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Varojen käyttö

Jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla kertyvät tulonsa käyttää yhdistys vapaasti omien tarkoituksiensa edistämiseen.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat TurkuSeura – Åbosamfundet ry:n käytettäväksi.

13 § Muita määräyksiä

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Viimeisin sääntömuutos rekisteröity 23.8.2017.

virallista.txt · Viimeksi muutettu: 13.04.2019 10:41 / AI
© Kupittaan Omakotiyhdistys